Day: November 13, 2021

ಕವಿತೆ: ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವವಿದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಮರವಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವವರು