ನವೆಂಬರ್ 13, 2021

ಕವಿತೆ: ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವವಿದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಮರವಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮರದ ನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮರಕ್ಕೆ...

Enable Notifications