ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2023

ನವಿಲು, Peacock

ಕವಿತೆ: ಓ ನವಿಲೇ

– ಸವಿತಾ. ನವಿಲೇ ಓ ನವಿಲೇ ನವಿರಾದ ಬಣ್ಣದಲೀ ಹೊಳೆವೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಲೀ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆವೆ ನರ‌್ತನದಲೀ ಹೆಸರಾದೆ ಮಳೆಯ ಕರೆದಂತೆ ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲ ಬಯಸಿದಂತೆ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿವೆ ನವಿಲೇ ಓ...