ಜನವರಿ 30, 2024

ಕವಿತೆ: ಶ್ರೀರಾಮ

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯದ ದಶರತ ಮಹಾರಾಜ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಗರ‍್ಬದಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅಸುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಬರೆದ ಶ್ರೀರಾಮ ಗನ ಮಹಿಮೆಯ ಶಿವ ದನಸ್ಸನು ಮುರಿದು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿ...

Enable Notifications