ಟ್ಯಾಗ್: ಒಂದಾಗಿರೂದು

ಒಂದಾಗೂದು ಅಂದ್ರ ಇದs ಏನು?

– ಬಸವರಾಜ್ ಕಂಟಿ.   ಹತ್ರ ಇರಲಾರ‍್ದ್ರೂ ನೀ ಇದ್ದಂಗs ಅನಿಸ್ತದ, ನನ್ ಹೆಜ್ಜ್ಯಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಳದಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಮಯ್ ನಂದಾದ್ರು ನೆರಳು ನಿಂದs ಅನಿಸ್ತದ, ಇಬ್ರೂ ಒಂದಾಗೂದು ಅಂದ್ರ ಇದs ಏನು? ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ್ಯಾಗ ಹಗಲ...

Enable Notifications