ಟ್ಯಾಗ್: :: ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಟಿ.ಎಂ. ::

ಗೆಳತಿಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ…

ಗೆಳತಿಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ…

–ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಟಿ. ಎಂ. ಆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೇಟಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತು ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು ಈ ಹ್ರುದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಸೆ, ಕಾಣದೆ ನೀ ದೂರಾದೆ...

Enable Notifications