ಟ್ಯಾಗ್: ಮಾಯೆ

ಕವಿತೆ: ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಬರೀ ಮೌನ ನಿರಾಶೆಯೋ ತ್ರುಪ್ತಿಯೋ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮಲಿನಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಅಲಿಕಿತ ಕಾನೂನು ನಗುತ್ತಲೆ ನಾಟಕವಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಗಂಟೆಗಳ ಯುದ್ದ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ...

ಒಲವು, ಹ್ರುದಯ, heart, love

ಕವಿತೆ : ಮೋಹ ಪತಂಗ

– ವಿನು ರವಿ. ಯಾವುದೀ ಮಾಯೆಯೊ ಯಾವುದೀ ಒಲುಮೆಯೊ ಯಾವುದೋ ಬ್ರಮೆಯಲಿ ಸಿಲುಕಿಯೂ ಸಿಲುಕದೆ ಹಾರುತಿದೆ ಮೋಹ ಪತಂಗ ಅದೇನೊ ಬಂದವೊ ಅದಾವ ರಾಗವೊ ಮಿತಿಯಿರದ ಬಯಕೆ ಗೊಲಿದು ಒಲಿಯದೆ ಹಾರುತಿದೆ ಮೋಹ...