ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

real-rainbow

ನಾನೊಂದು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲ
ಹಿಡಿದು ತರುವಂತಿದ್ದರೆ
ತಂದೇ ತರುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ

ನಿನಗಾಗಿ ಗಿರಿಮಾಲೆಗಳ
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ತುತ್ತ ತುದಿಗೇರಿಸಿ

ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳನ್ನೂ
ಅನುಬವಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ

ನಡೆಯವೀ ಮಾತುಗಳೆಂದೂ
ಬರಿಯ ಕನಸಿನವೀ ಮಾತುಗಳೆಂದೂ
ನೀರ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಗಳ ತೇಲಿಬಿಡುವೆ

ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ
ಬರಿಯ ಕವಿತೆ ಸಾಲುಗಳೆಂದೂ
ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಂತೆ ಸುಳ್ಳು-ಪೊಳ್ಳು-ಟೊಳ್ಳು

ಕೆ.ಪಿ. ಬೊಳುಂಬು

(ಚಿತ್ರ: www.newphotoguide.com)

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: