ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಗುಂಗು

– ಕೆ.ಪಿ.ಬೊಳುಂಬು

Kapaa and the Sea - Big Isnald, Hawaii

ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಗುಂಗು
ಎತ್ತ ಹೋದರೂ ಇಂದು
ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದೆನು

ನಿನ್ನ ಗುಂಗಿನೊಳಿದ್ದು
ಮರಳ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕೊರೆದು
ಕಡಲ ತೀರದೆ ನಿಂತು ಕಳೆದುಹೋದೆನು

ಅಲೆಯ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ
ಸಿಡಿದು ಸಿಡಿಯುವ ಗುಡುಗು
ದಿಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಹೋದೆನು

ಕಡಲ ಮೊರೆತದ ನಾದ
ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರಲು
ದಿಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಹೋದೆನು

ದಿನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತು
ದಿಕ್ಕು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ
ದಿಟ್ಟಿಯಿಡುತಲೇ ಇಂದು ಕಳೆದುಹೋದೆನು

ಎಂದು ಸೇರುವುದೆಂದು
ಆ ಎರಡು ಗೀಟುಗಳು
ಬೆರಗುಗೊಳುತಲೇ ನಿಂತು ಕಳೆದುಹೋದೆನು

(ಚಿತ್ರ: flickr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.