ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

illustration_art_of_children_B10-PSD-013

ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ತಂದೆತಾಯಿಯಕ್ಕರೆಯ ಮಾತುಗಳು
ತಂದಾದ ಡೊಂಕಾದ ಗಟ್ಟಿಯುಂಕುಗಳು
ನೆಂದ ಹೊಸಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಮಿಂದು ನಲಿದು ಕಿರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂದಿ ಮಾತಿಗೆ ಕುಂದದ ಹುರುಪು
ಚೆಂದದ ಹುಡುಗಾಟ;ಅಂದದ ಅರಳುವಾಟ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರಲೆಳಸುವ ಬಾವವ
ಇಂದು ಕೊಂದೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ
ಬೆಂದು ಜಂಜಾಟ-ತೊಡರಾಟಗಳಲಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೀ ಬಾಳ ತಿರುವಿನಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ನಗುತಿದೆ ಕಾಲವು
ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಾರೆಂದು
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಗೋಂದಿನಂತಿದ್ದ ನಂಟುಗಳು
ಹೊಂದದೆ ದೂರ ಸರಿದವು
ಕೆಂದದೆ ಬಾಡಿದವು ಕಾಲದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

(ಚಿತ್ರ: http://www.wallcoo.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.