ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2016

ಬಾವ ತರಂಗ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಮ್ರುದು ಬಾವದ ಮದುರ ಗೀತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಲಿದೆ ನಾನು ಅಪಸ್ವರವು ಇರದು ಎಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಕಂಡೆ ಕಣ್ಣಲಿ ಮಾತು ಅತೀ ಮದುರ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ನಿನ್ನಲಿ...