ದಿನದ ಬರಹಗಳು October 8, 2016

ಬಾವ ತರಂಗ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಮ್ರುದು ಬಾವದ ಮದುರ ಗೀತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಲಿದೆ ನಾನು ಅಪಸ್ವರವು ಇರದು ಎಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಕಂಡೆ ಕಣ್ಣಲಿ ಮಾತು ಅತೀ ಮದುರ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ನಿನ್ನಲಿ ಸದರ ಬಳಿ ಬರಲೇಕೆ ಆತುರ ತಬ್ಬಲೇಕೆ ಇಶ್ಟು ಕಾತುರ ನದಿ...