ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2016

ಅದುವೇ ಆತ್ಮ ಬಂದನ

– ಎಡೆಯೂರು ಪಲ್ಲವಿ.   ಸದಾ ಬರಲು ಹಟ ಹಿಡಿಯುವ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆದಾಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸುವ ವೈಬೋಗವೇನು, ಕಣ್ಣೋಟದ ಬೇಟಿ ಅದುವೇ ಆತ್ಮ ಬಂದನ. ಹೀಗೇಕೆ ಮೌನದಿ ದೂರ ಸರಿದೆ? ಜೀವ...