ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…

– ಸವಿತಾ.

ನೆನಪಿನಾ ನೋವು
ಕನಸಿನಾ ಕಡಲು
ಬವ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ
ಕಂಡ ಸೋಲು
ಕಳೆದು ಹೋದ
ಸಂಬ್ರಮದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ
ಮನದಲಿ ಸ್ತಿರ
ಆಗಿಹವು.

ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವ
ಅಂತಕರಣದ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಹಂಚಿದ ನೆನಪು
ಮಾತ್ರ ಎದೆಯಲಿ
ಉಳಿದಿಹವು.

ಕಾಲ ಚಕ್ರದಲಿ
ಸಿಲುಕಿ
ಮಾನವೀಯತೆ
ಮೆರೆದವರು
ಹೋದರೂ
ಜೀವಂತ ಅವರ
ಮೌಲ್ಯಗಳು.

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: unsplash.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.