ಜನವರಿ 11, 2018

ಸುರುಳಿ ಹೋಳಿಗೆ

– ಸವಿತಾ. ಸುರುಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕಣಕದ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ‍್ತಗಳು: 2 ಲೋಟ – ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1 ಲೋಟ...