ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2018

ಇವರೇಕೆ ಹೀಗೆ?

— ಎಂ. ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹರ‍್ತಿಕೋಟೆ. ಓದು-ಬರಹದಲಿ ಮುಂದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಲಿ ಮುಂದು ಮಾತಿನಲಿ ಮುಂದು ವಿಶಯದ ಆಳದಲಿ ತುಸು ಹಿಂದೆ ಇವರೇಕೆ ಹೀಗೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದರಲಿ ಮುಂದು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲಿ ಮುಂದು...

Enable Notifications