ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2018

ಸಾವಿನ ಸಾವು

— ತ್ರಿವೇಣಿ ಲೋಕೇಶ್. ಈವ್ ಆಡಮ್‌ರು ದೇವರಿತ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮರೆತು ತಿನ್ನಬಾರದು ಪಲ ತಿಂದುದರ ಪಲವಾಗಿ ಜನಿಸಿತ್ತು ಸಾವು ಬೆಳೆಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲದಿ ಚಂದದ ಹೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಕ್ಶಣವೇ...