ಕವಿತೆ: ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ನವಿಲು, Peacock

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ
ಸುಂದರ ನವಿಲೆ
ಬರುವೆಯಾ ನನ್ನ
ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಆಡೋಣ
ಜೊತೆಯಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಣಿಯೋಣ

ಶಾಲೆಯ ತೋಟದ
ಹೂಗಳ ನೋಡು
ಚಂದದ ಅಂದದ
ಗಿಡಗಳ ನೋಡು
ಹಾಡುತ ಕುಣಿಯುತ
ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಡೋಣ
ಜೊತೆಯಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಣಿಯೋಣ

ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣನು
ಕೊಡುವೆನು ನಿನಗೆ
ಸುಂದರ ಗರಿಯಾ
ಕೊಡುವೆಯಾ ನನಗೆ
ಮನೆಯನು ಕಟ್ಟಿ
ಆಟವ ಆಡೋಣ
ಗೊಂಬೆಯ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ

ಗುಬ್ಬಿ ಗಿಳಿಗಳು
ಕರೆದಿವೆ ಬಳಿಗೆ
ಅಳಿಲು ಮೊಲಗಳು
ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದಿವೆ
ತಂಪಿನ ಮರದಡಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ
ಜೊತೆಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಲಿಯೋಣ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: