ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5, 2020

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಪುಟ್ಟ ಕವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನೂ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ನಲ್ಲೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನ! ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಹ್ರುದಯ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಕ್ಕಾಗ ನಗುವುದು ಮಂಕಾದಾಗ ಮರುಗುವುದು! ದಾಕಲೆ...