ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2021

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ – ಇಸ್ತಾನಾ ನೂರುಲ್ ಇಮಾನ್

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ನಾಡು ಬ್ರೂನಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಹಸ್ಸನಾಲ್ ಬೊಲ್ಕಯ್ಯನ ‘ಇಸ್ತಾನಾ ನೂರುಲ್ ಇಮಾನ್’ ಅರಮನೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಸ್ತಾನಾ ನೂರುಲ್ ಇಮಾನ್ ಎಂದರೆ...