ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2021

ಕವಿತೆ: ಅಂತ್ಯ ಎಂದಿಗೋ ಅರಿತವರಿಲ್ಲ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆಯೋ ಬದುಕು ಅರಿಯದೇ ಬರುವ ಜನನ ನಡುವೆ ಕದನ ಕಟ್ಟ-ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಕಾಣದ ಪ್ರಾಣ ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದವರೂ ಇಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಅಂತ್ಯವೋ ಅರಿತವರಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ ಬಾಳಿನ ಬಂಡಿಯ...