ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2021

ಕೊಳಲು, flute

ಕವಿತೆ: ಕೊಳಲು

– ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ.   ಕೊಳಲು ನೋಡಿದೆ ಹರಿಯ ಕೊಳಲು ನೋಡಿದೆ ಸೆಳೆದಿದೆ ಕಂಗಳ ನೋಟವನಿಂದು ಬಳಿಯಲಿ ನಾದವನಾಲಿಸೆ ಬಂದು ತನುವನು ತಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಕೊಳಲು ಮನವನು ಮುದಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಳಲು ಬನದಲಿ ಬ್ರುಂಗವ ನಲಿಸಿದ...