ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2021

ಕುವೆಂಪು, kuvempu

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು – 17ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತಿಯಾಯ್ತು ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಳಿವುದೆಂತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಗೈವುದೆನ್ನ ತಿಂದು ಬಂದುದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೊಂದು ಕೊಂದು ನಡೆವೆ ಮುಂದು. ಒಂದು ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆಗೆ...