ಜೂನ್ 26, 2021

ಒಲವು, ಹ್ರುದಯ, heart, love

ಕವಿತೆ: ದೊಂದಿ

– ಕಾಂತರಾಜು ಕನಕಪುರ. ಕಗ್ಗಲ್ಲನ್ನೂ ಮ್ರುದುವಾಗಿ ಕೊರೆದು ಬೇರೂರಿ ನಿಂತು ತೀಡುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಸೆಳೆತಕೆ ಬಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಡಿಗೆಯ ಸೆಳವು ಕಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತವೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡವಾದ...

Enable Notifications