ಜೂನ್ 27, 2021

ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, Love

ಕವಿತೆ: ಮಿನುಗು ತಾರೆ ನೀನು

– ವಿನು ರವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಹುಡುಕಿದೆ ನಿನ್ನಾ ನೀನೇಕೆ ಕಾಣದೆ ಕಾಡಿದೆ ನನ್ನಾ ಜಗಕೆ ಒಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ ಒಲಿದೆನಲ್ಲ ನಾನು ಒಲಿದು ಬಂದ ನನ್ನ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇನು ನಿನ್ನಂತೆ ಸೆಳೆದವರ...