ಜೂನ್ 28, 2021

hot water beach

ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತು : ಬಿಸಿನೀರಿನ ತೀರ!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವುದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಬವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ! ವಿಹರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದು, ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು-ಬಿದ್ದು ಆಡುವ ಆಟ ನೀಡುವ ಕುಶಿ ಮತ್ತಾವುದರಲ್ಲೂ...

Enable Notifications