ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19, 2021

ಕವಿತೆ: ಈ ಜನ್ಮ ಪಾವನ

– ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಟಣವನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಲೀಲೆಯನು ಹಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ನರಲೋಕದ ಹುಳುವಾಗಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಸಾಯುವೆಯೇಕೆ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ...

ಕವಿತೆ: ನೀನೇಕೆ ಮರುಗುವೆ ಮನುಜ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಂದೆ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮನುಜ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮಣ್ಣು ಗೆದ್ದು ಮೆರೆವೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರೆದು ನಿಂತೆಯಲ್ಲ ಕ್ಶಣಿಕ ಸುಕವ...