ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25, 2021

ಕವಿತೆ: ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯು ಸಾಗಲು ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗಾಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿ ಕೂಸಿಗೂ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ನಂಬಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗೂ...