ಟ್ಯಾಗ್: ಲಾಲಿಬೆಲಾ

ಲಾಲಿಬೆಲಾ – ಏಕಶಿಲಾ ಚರ‍್ಚುಗಳು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ‘ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಚರ‍್ಚುಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ’ ಎಂದು ಯುನಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಕಲಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ತಳ ಇರುವುದು, ಇತಿಯೋಪಿಯಾದ ಹ್ರುದಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ‘ಲಾಲಿಬೆಲಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ,...