ಟ್ಯಾಗ್: chapter

ಕುಶಿ, ನಲಿವು, happiness

ಕವಿತೆ : ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ

– ಶಶಾಂಕ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯೆಂಬುದು ಗತಿಸಿದ ಅದ್ಯಾಯ ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯ ಅದ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಾಯ ನಿನ್ನೆ ಸೋತವನು ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇಂದು ಗೆದ್ದವನು ಮುಂದೆ ಸೋಲಬಹುದು...

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನೊಟ್ಟುಗಳು

– ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೇ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ-2: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುಂಡು(part)ಗಳಿವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ತುಂಡು...

Enable Notifications