ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು, Mother and Baby

ಬೆಳಗಿನ ರಾಗ

– ವಲ್ಲೀಶ್ ಕುಮಾರ್.

Indian Mother and Child - Vintage Print
ನೇಸರನೊಲವಿಗೆ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆದು
ಅಮ್ಮನ ಕಾಣದ ಕಂದ
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಅಳುತಾ ಕೂತನು
ಏಳುತ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ.

ಮಂಚವನಿಳಿದು ಬಾಗಿಲ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯುತ ಬರುತಿರುವಾಗ
ಆಟಿಕೆಯೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲು
ಹಾಡಿದ ನೋವಿನ ರಾಗ.

ಮುಸುರೆಯ ಕೈಯ್ಯನು ಸೆರಗಿಗೆ ಒರೆಸಿ
ಓಡುತ ಬಂದಳು ಗೌರಿ
ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಾ ನೋವನು ಹೇಳಿದ
ಗಣಪನು ಕಾಲನು ತೋರಿ.

ತಾವರೆ ದಳದಾ ಪಾದಕೆ ಮುತ್ತನು
ನೀಡುತ ನೋವಳಿಸಿದಳು
ಕಂದನ ಮಲಗಿಸಿ, ಬಲದಿಂದೆಬ್ಬಿಸಿ
ಶಿವನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಸಿದಳು.

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: sproulegenealogy.blogspot.in )

2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: