ದಿನದ ಬರಹಗಳು May 21, 2017

ಜಾನಕಮ್ಮ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಮದುರ ರಾಗದಿ ಮನವ ಸೆಳೆದ ಕೋಗಿಲೆ ನಿನಗೇನೆಂದು ನಾ ಹಾಡಲೇ ಜಿನುಗುವ ಚಿಲುಮೆ ನೀನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬರಲೇನು ನಿನ್ನ ರಾಗಕೆ ಸ್ವರವಾಗಲೇನು ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯ ನಮಿಸುತ ನಡೆದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಮ್ರುದು ನಗೆಯಲಿ ಮುತ್ತು ನೀನಾದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೊತ್ತು ಹೇಳಲು...

ದೂರ ಸರಿದವಳು…ಆಕೆ!!

– ಸಿರಿ ಮೈಸೂರು. ಕನಸು ಕೊಟ್ಟವನಾತ, ಮನಸು ಇಟ್ಟವನಾತ ‘ಜೀವವು ನೀ, ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರಿ ನೀ’ ಎನ್ನುತ ಮನಸು ಕರಗಿಸಿದವನಾತ ಈ ಪರಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಉಳಿಸಿದವನಾತ! ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದವಳಾಕೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದವಳಾಕೆ ‘ಕಶ್ಟವು ಜೀವನ, ನಮ್ಮಿಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಯಣ’ ಎನ್ನುತಲೇ ಸೋತವನಿಗೆ...