ಮೇ 17, 2017

ಮುಗಿಯದು ಈ ಪಯಣ

– ಗೌರೀಶ ಬಾಗ್ವತ.   ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಆ ದಿನ.. ಅಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯತು ಆ ಗಟನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಮರಳದಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆಸೆ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ತಿಳಿಯದು, ಮರೆಯಲಾಗದು ಆ ದಿನವ… ಆ ಗಳಿಗೆಯನೂ...

ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ, ಹೊಸ ಶಂಕೆ ಕಾಡಿದೆ…

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್. ಮನದಲಿ ಹೊಸ ಬಾವವು ಮರೆಯದ ಹೊಸ ರಾಗವು ನೀ ಬಂದು ಎದುರಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ, ಹೊಸ ಶಂಕೆ ಕಾಡಿದೆ ಜೀಕುವ ಜೋಕಾಲಿಯ ಹಿಡಿಯಲಿ ಹೊಸ ಕನಸನು ನಾ ಈಗ ಹೊಸೆದಿರಲೂ...