ಜನವರಿ 22, 2019

ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ, AmugiDevayya

ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯನ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. —————————————————— ಹೆಸರು: ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1100–1200 ಊರು: ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಸೊನ್ನಲಿಗೆ/ಸೊನ್ನಲಾಪುರ. ಅನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಕಸುಬು: ನೆಯ್ಗೆ/ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯುವುದು. ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 31 ವಚನಗಳ...