ಜನವರಿ 6, 2019

ಹೊಸ ವರುಶ

ಹರುಶ ತರಲಿ ಹೊಸ ವರುಶ

– ಕಾವೇರಿ ಸ್ತಾವರಮಟ. ನಸು ಬೆಳಕಿನ ತುಸು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ ಸೂರ‍್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣದ ಚಾಯೆಯಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರಲಿ ಮದು ಹೀರುವ ದುಂಬಿಯ ಜೇಂಕಾರದಲಿ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನದಲಿ ಹೊಸತನದ ಹರುಶ...