ಜನವರಿ 11, 2019

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಯ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1100—1200 ಊರು: ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ. ಅನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ: ಕಾಳವ್ವೆ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 358 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ. ========================================================================...