ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2019

ಮಾಡಿ ನೋಡಿ: ಅಲೆಪಾಕ್

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ – 3 ಬಟ್ಟಲು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ – 2 1/4 ಬಟ್ಟಲು ಹಸಿ ಶುಂಟಿ – 4 ಇಂಚು ಹುರಿಗಡಲೆ ಪುಡಿ – 3/4...