ಮಾರ್‍ಚ್ 19, 2020

Buffalo, ಎಮ್ಮೆ

ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ…!

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಯಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ‍್ತ. ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ನಡಿಗೆ ರೂಡಿಯಾದಂತಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊರಟರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ...