ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ನೆನಪುಗಳು *** ಎಲ್ಲರ ನೆನಪುಗಳು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಶಣ ಉಳಿಯುತಿವೆ ಮೆಮೊರಿ ಪುಲ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪುಗಳು ತಕ್ಶಣವೇ ಅಳಿಯುತಿವೆ *** ಸತ್ಯ *** ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಂಬುದು...