ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2023

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕವಿಯ ಜೀವನದ ವಿವರ ಪೂರ್‍ಣ ಹೆಸರು: ಆಯ್ಗನ್ ಬರ‍್ಟೊಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿರಿಕ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಜೀವಿತ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1898 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ.1956 ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ: ಜರ್‍ಮನಿ ಕಸುಬು: ಜರ್‍ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆ, ಕವನ, ನಾಟಕಗಳ...