ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2023

ಚುಟುಕುಗಳು

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. *** ಕೊರಗು *** ಇಂದೇಕೆ ನಾಳೆಯ ಕೊರಗು ನಾಳೆ ಮರಳಿಸುವುದೇ ಈ ನಾಳ ? ಮುಂದೇನೋ ಎಂದು ಮರುಗದೆ ನಲಿಯುತ ನೋಡು ಇಂದಿನ ಬಾಳ    *** ದಣಿವು *** ಮಲಗಿದ್ದು...