ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2023

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳು ಓದು – 15 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಮುಕ್ತ ನಾಕದೆಡೆಗೆ *** ಎಲ್ಲಿ ಮನಕೆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಶಿರವೆತ್ತಿ ನಿಲಬಹುದೊ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗಂಕುಶವಿಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕವು ಚೂರಾಗಿ ಚದುರಿ ಅನುದಾರದ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ಸಿಡಿದಿಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ...