ಮಾರ್‍ಚ್ 3, 2024

Life, ಬದುಕು

ಕವಿತೆ: ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಸಮಯ ಜಾರುತಿದೆ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಶಣವ ನಂಟುಗಳು ದೂರಾಗುತಿವೆ ಮುನಿಸ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಂದಾಗುವ ಜಟಿಲ ದಾರಿಗಳ ಸವೆಸುವ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯದು ಸುಗಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗುವ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಆಗಲಿ ಸುಗಮ...