ಮಾರ್‍ಚ್ 5, 2024

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 13 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ *** (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್) ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದೂ ಉಂಟೆ ಹೌದು… ಹಾಡುವುದೂ ಉಂಟು ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತು. ಮಾನವ ಸಮುದಾಯವು ಒಲವು ನಲಿವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜತೆಗೂಡಿ...