ಟ್ಯಾಗ್: ಏಕೆ

ಕವಿತೆ: ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವವಿದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಮರವಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮರದ ನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮರಕ್ಕೆ...

ಕವಿತೆ: ನೀನೇಕೆ ಮರುಗುವೆ ಮನುಜ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಂದೆ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮನುಜ ಏಕೆ ನೋಯುವೆ ಮಣ್ಣು ಗೆದ್ದು ಮೆರೆವೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರೆದು ನಿಂತೆಯಲ್ಲ ಕ್ಶಣಿಕ ಸುಕವ...

ಕವಿತೆ: ಏಕೆ?

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವಶ್ಟು ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಚೀರಾಟವೇಕೆ? ಆರು ಮೂರಡಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವರಿವರದು ತನ್ನದೆಂದು ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಜಗದಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿ ಹೆಸರು...