ಟ್ಯಾಗ್: kannada poemns

ಕವಿತೆ: ವಿಶ್ವಪತದ ಕನಸು

– ನಿರಂಜನ ಕೆ ನಾಯಕ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಸಾಲು ಪರೀಕ್ಶೆಯಲ್ಲ ಎದುರ ಕಟಿಣ ಸವಾಲು ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ ಬವಿಶ್ಯದ ಕಾವಲು ಅನುಬವದಿ ಬೆಸೆದ ಅರಿವಿನ ಪಾಲು ಗೆರೆಗಳ ಕಳೆದ ಬೂಪಟದ ಗ್ನಾನ...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಕೊರತೆ *** ಅನವಶ್ಯಕ ಕೊರತೆಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಕೊರಗು *** ಸತ್ಯ *** ಅವಳ ಮುಕದ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು *** ಬಿಸಿಲು *** ಬಿಸಿಲು ಬರದ ಉಯಿಲು **...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಸಿಹಿ-ಕಹಿ *** ಬರಲಿ ನೂರಾರು ಕಹಿ ನಾಳೆಗಳ ಬಳಗ ಇರಲಿ ದ್ರುಡಮನಸು ನಶ್ವರದ ಎದೆಯೊಳಗ ಕಹಿಯನುಂಡರೂ ಸಿಹಿಚೆಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನೊಳಗ ಜಯಿಸಿಬಿಡು ಜಗವನು ಮುದ್ದು ಮನಸೆ *** ಹಳತು-ಹೊಸತು ***...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ದೂರ *** ಬಂದುಗಳ ಬೆರೆಯಲೊಂದು ಹಬ್ಬವಿರಲು ಗೆಳೆಯರ ಕರೆಯಲೊಂದು ನೆಪ ಇರಲು ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯ್ದರೆ ಕಾಲಡಿಯ ಗರಿಕೆಯೂ ದೂರ ಮುದ್ದು ಮನಸೆ *** ಹೂ ***...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಒಳಿತು *** ಕಡಲು ಉಪ್ಪಾದರೇನು ಆವಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ಕೊಳವು ಕೆಸರಾದರೇನು ಕಮಲ ಸುಂದರ ಇರುತನಕ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಜಗದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಳಿತು ಮುದ್ದು ಮನಸೆ ***...

Enable Notifications