ದಿಟಗನ್ನಡ

ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ.

barigemane

ಕನ್ನಡಿಗರಾಡುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ
ದ್ರಾವಿಡ ಬಳಗದ ಕನ್ನಡ
ತೊಡಕೆಂತದು ನುಡಿಯಲು ಕನ್ನಡ
ಇದುವೆ ಆಡುಗನ್ನಡ

ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರಿಗೆಗಳ ಕನ್ನಡ
ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸೊಗಡಿನ ಕನ್ನಡ
ಪಾಳ್ಬರಿಗೆಗಳ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡ
ಇದುವೆ ಎಲ್ಲರ ಕನ್ನಡ

ಹೆರನುಡಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ
ನುಡಿಬರಿಗೆಗಳಿಗ್ ಒಪ್ಪುವ ಕನ್ನಡ
ಅಳುಕೆಂತದು ಬಳಸಲು ಕನ್ನಡ
ಇದುವೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ

ಕೋವಿದರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಟುಕುವ ಕನ್ನಡ
ಚುರುಕಿನ ಚೂಟಿಯ ಕನ್ನಡ
ಇದೇ ದಿಟಗನ್ನಡ ದಿಟವಾದ ಕನ್ನಡ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ ) Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s