ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2016

ಮನಸಿನಲಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದ

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್.   ಮನಸಿನಲಿ ನನ್ನ ಮನಸಿನಲಿ ತಿಳಿಸದೇನೆ ನುಸುಳಿಬಿಟ್ಟ ಮನಸಿನಲಿ ಈ ಮನಸಿನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಮನ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನನ್ನವನೆಂಬುದೇ ಕೊಂಚ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೀ ದೂರದಲೇ ನನ್ನ ನೋಡಿದರೇನೇ...