ಕವಿತೆ: ನೀ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವೆಡೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ಹ್ರುದಯ, ಒಲವು, Heart, Love

ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಇಂದು
ಅವಳದೇ ನೋಟಗಳ ಅಳಿಸದಿರಿ ಎಂದು
ನಿಂತುಬಿಡು ತಂಗಾಳಿ ಸುಳಿಯದಿರು ಬಳಿಗೆ
ಸುಳಿಯುತಿದೆ ಅವಳುಸಿರು ನನ್ನೆದೆಯ ಒಳಗೆ

ಗಡಿಯಾರವನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ನೀ ತೆರಳದಂತೆ
ಮಳೆಹನಿಯ ಕೋರುವೆನು ನೀ ನೆನೆಯುವಂತೆ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟ ಚಂದಿರನ ಹಣೆಗಿಟ್ಟು
ಆ ಮೇಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿ

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಆ ನೋಟದಿ ನೀ ನಗೆಯ ಬೀರಿ
ಬಾನಂಚಿನ ಹನಿಯೊಂದು ಹೂ ಕೆನ್ನೆಯ ಸವರಿ
ಮುಂಗುರುಳಿನ ತಂಟೆಗೆ ನಾನಾಗುವೆ ತುಂಟ
ಮನದೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಗು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಲೆ

ಪ್ರತಿ ಎಲೆಗಳ ಹನಿಮುತ್ತೆ ಅಕ್ಶತೆಯು ನಮಗೆ
ಆ ಬಾನಿಗೂ ಕರೆಯೋಲೆ ಕೊಡುವಾಸೆ ಇಂದು
ನೆಲವೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹೂ ತಂಬಿ
ನೀ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವೆಡೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಮರೆವೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wallarthd.com )

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.