ಜುಲೈ 11, 2020

ಗುರು-ಶಿಶ್ಯ, Teacher-Student

ಕವಿತೆ : ಗುರು ಎಂದರೆ…

– ವಿನು ರವಿ. ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲಿ ಹೊಸತನದ ಹಂಬಲಗಳಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳುಗಳ ಕಳಚಿ ಬ್ರಮೆಯ ಬಲೆಗಳನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದಕಾರವ ದೂರ ಮಾಡುವ ಅನನ್ಯ ಶಕ್ತಿ...