ಜುಲೈ 18, 2020

ನೆನಪು, Memories

ಕವಿತೆ : ನೆನಪಿನ ಸುತ್ತ

– ಸ್ಪೂರ‍್ತಿ. ಎಂ. ಅಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದೆ ಇಂದದರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದು ನಿನ್ನಾದರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಂದಿದ್ದೆ ಇಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ? ಅಂದು ನೀನು ನನ್ನ...