ಜುಲೈ 19, 2020

ಬೀಶ್ಮ, Bhishma

ಕವಿತೆ : ಇಚ್ಚಾ ಮರಣಿ

– ವಿನು ರವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸುಂದರ ಕುವರಿಯರ ಅಂತಹಪುರದಲಿ ತಂದಿರಿಸಿ ಮೀಸೆ ತಿರುವುತ ಬೋಗದಲಿ ಮೈಮರೆತು ಮೆರೆವ ರಾಜರ ನಡುವೆ ಇವನು ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಲು ಪರಾಕ್ರಮದಿ ಜಯಿಸಿ...